تبلیغات
خرید موفق 
خرید موفقیت آمیز بود!
توجه: به متن زیر عمل کنید و شارژ خود را دریافت کنید.
.
برای دریافت شارژ خود یکی از دو روش زیر را انجام دهید:

1- عدد 10 را به شماره 09157937094 پیامک کنید.

2- اگر کمتر از 200 ریال شارژ دارید طبق زیر عمل کنید:
از چپ به راست » # 09157937094 * 263 *111*نحوه شارژ »»» از چپ به راست: # رمزشارژ #*142*